Jaap en Swaantje Kooij

ANBI kleinJaap en Swaantje Kooij - Gospel Ministries is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn hierdoor belasting aftrekbaar.

De jaarrekening van 2012 treft u hieronder aan. 

 

 

JAARREKENING 2012
Jaap & Swaantje Kooij - Gospel Ministries
Datum: 23-9-2013

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2012       2012       2011
ACTIVA                                                     €                  €
Materiële vaste activa                                 --                   --

Vlottende activa
R.c.c. de heer en mevrouw Kooy                 --                    --
Overlopende posten                                   --                    --
                                                            -------             --------
Liquide middelen                              160.900           193.305
                                                          ----------           ----------- 
                                                         160.900            193.305
                                                        ======           ======

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene Reserve                               112.984              105.974

Kortlopende schulden
R.c.c. de heer en mevrouw Kooy           47.916                 87.331

Overlopende posten                                --                         --
                                                         ---------                --------- 
                                                        47.916                  87.331
                                                        ----------               -----------
                                                        160.900                193.305
                                                       ======             ======

 

B. EXPLOITATIEREKENING 2012      2012                      2011
                                                               
€                            €
Giften                                                 6.268                      11.748
Collectes                                             2.004                       1.575
Spreekgelden                                       8.915                       1.017
Overige                                                200                            75
                                                         ---------                     ---------
Totale baten                                       17.387                      14.415
Netto baten Specifieke Doelen              (1.600)                       2.900 
                                                        ---------                      ---------
Marge                                               15.787                       17.315

Lasten Organisatie

Huisvesting                                           --                               --
Reis- en autokosten                             2.817                          105
Voorlichting & Bewustmaking                 496                             --
Fondswerving                                        --                               --
Kantoorkosten                                    6.167                         12.208
Afschrijvingen                                       --                                --
                                                       ---------                        ---------

Som der lasten                                9.480                           12.313

Financiële baten en lasten                   3.303                           1.866

Dotatie voorzieningen                          --                                   --

Giften                                              2.600                            20.500

Saldo (baten minus lasten)           7.010                           (13.632)

                                                    ======                       ======

 

C. Waarderingsgrondslagen en Resultaatbepaling

Algemeen
Centraal bij de Stichting staat de verkondiging van het Koninkrijk Gods en de prediking van het Evangelie van Jezus Christus in binnen- en buitenland met de nadruk op Australië. Om dit doel te verwezenlijken worden evangelisatie campagnes, jongeren  manifestaties e.d. georganiseerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Schulden
De verplichtingen op lange en korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Alle overige activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale bedragen.

Algemene Reserve
Exploitatieoverschotten worden geboekt onder de algemene reserve.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23-09-2013